Danh Sách Cân Được Phê Duyệt Mẫu Bởi Cân Điện Tử Thịnh Phát

  DANH SÁCH CÁC CHỨNG NHẬN ĐÃ PHÊ DUYỆT MẨU DO TỔNG CỤC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM CẤP CHO                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT 
                                                             CÁC LOẠI MẪU CÂN NHẬP KHẨU

                    (Quyết Định Phê Duyệt Mẫu Cân Nhập khẩu do TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG cấp cho)
Tên nhà nhập khẩu được cấp chứng nhận phê duyệt mẫu 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

- Địa chỉ trụ sở chính: 57 Đường D1, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện Thoại : (028) 62.888.666 , 62.999.111 , 0886.999.111
- Fax : (028) 3512.7966                                                  
- Email : vo@canvina.com -  hcm@canvina.com 
- Web : www.canthinhphat.com - www.canthinhphat.com.vn

Tên nhà nhập khẩu phương tiện đo là Cân Điện Tử được cấp bỏi tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ cấp duy nhất doanh nghiệp đứng tên trên phê duyệt mẫu, tất cả các chứng nhận phê duyệt mẫu này mà doanh nghiệp khác sử dụng sẽ bất hợp pháp nếu chưa được sự đồng ý của doanh nghiệp có tên trên phê duyệt mẫu.
- Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát có trụ sở chính tại số 57 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Điện thoại (028)62.888.666 chịu trách nhiệm nhập khẩu phương tiện đo phù hợp với mẫu đã phê duyệt, thực hiện các biện pháp, ngăn ngừa, phòng chống sự can thiệp làm thay đổi các đặt trưng kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo trong sử dụng.

STT

Tên phương tiện đo NHẬP KHẨU

Cấp chính xác

Phạm vi đo

Số Quyết Định PDM

NƠI SẢN XUẤT

NGÀY PMD

01

D60ER

3

(0.2 ÷ 60kg)

724

OHAUS 

14/05/2010

02

PA214

1

(0.1 ÷ 210g)

1446

OHAUS 

26/08/2010

03

PA4102

2

(5 ÷ 4100g)

1446

OHAUS 

26/08/2010

04

YA102

3

(0.2 ÷ 100g)

533

OHAUS 

13/03/2013

05

KD160

3

(20 ÷ 2000g)

2689

TANITA

09/09/2013

06

AJ2200E

3

(0.2 ÷ 2200g)

2834

DESHI - JAPAN

13/09/2013

07

CL501T

3

(2 ÷ 500g)

2995

OHAUS 

26/09/2013

08

VIBRA TPS3

3

(0.01÷ 3Kg)

2164

PDM1043-2014

19/11/2014

09

VIBRA TPS6

3

(0.02÷ 6Kg)

2164

PDM1044-2014

19/11/2014

10

VIBRA TPS15

3

(0.04÷ 15Kg)

2164

PDM1045-2014

19/11/2014

11

VIBRA TPS30

3

(0.1÷ 30Kg))

2164

PDM1046-2014

19/11/2014

12

VIBRA TPS3C

3

(0.01÷ 3Kg)

2164

PDM1047-2014

19/11/2014

13

VIBRA TPS6C

3

(0.02÷ 6Kg)

2164

PDM1048-2014

19/11/2014

14

VIBRA TPS15C

3

(0.04÷ 15Kg)

2164

PDM10493-2014

19/11/2014

15

VIBRA TPS30C

3

(0.1÷ 30Kg)

2164

PDM1050-2014

19/11/2014

16

TPS1010DH

3

(4÷ 1000Kg)

2283

PDM2554-2016

07/11/2016

17

TPS1212DH

3

(10÷ 2000Kg)

2283

PDM2555-2016

07/11/2016

18

TPS1515DH

3

(20÷ 5000Kg)

2283

PDM2556-2016

07/11/2016

19

TPS15SUPER-SS

3

(40÷ 1500g)

729

PDM1884-2017

17/05/2017

20

TPS30SUPER-SS

3

(100÷ 3000g)

729

PDM1885-2017

17/05/2017

21

JZC-TSE

3

(100÷ 3000g)

729

PDM1886-2017

17/05/2017

22

JSC-BTSC

3

(100÷ 3000g)

729

PDM1887-2017

17/05/2017

23

D24PE150FL

3

(0.4÷ 150Kg)

732

PDM1888-2017

17/05/2017

24

RW1220

3

(4g÷1.5kg)

1529

PDM2808-2017

30/09/2027

25 RW2220 3 (10g÷3kg) 1529 PDM2809-2017 30/09/2027

26 RW3220 3 (20g÷7.5kg) 1529 PDM2810-2017 30/09/2027

27 RW4220 3 (40g÷15kg) 1529 PDM2811-2017 30/09/2027

28 RW5220 3 (100g÷30kg) 1529 PDM2812-2017 30/09/2027

29 UPA-A 3 (100g÷30kg) 1529 PDM2813-2017 30/09/2027

30 JSB 3 (100g÷30kg) 1529 PDM2814-2017 30/09/2027

31 LPS11E 3 (100g÷30kg) 1529 PDM2815-2017 30/09/2027

32 BCS-100PEA 3 (100g÷30kg) 1529 PDM2816-2017 30/09/2027

33 TPS-HW3 3 (0.01÷ 3Kg) 2080 PDM3168-2018 30/12/2018

34 TPS-HW6 3 (0.02÷ 6Kg) 2080 PDM3169-2018 30/12/2018

35 TPS-HW15 3 (0.04÷ 15Kg) 2080 PDM3170-2018 30/12/2018

36 TPS-HW30 3 (0.1÷ 30Kg) 2080 PDM3171-2018 30/12/2018

37 TPS-HC3 3 (0.01÷ 3Kg) 2080 PDM3172-2018 30/12/2018

38 TPS-HC6 3 (0.02÷ 6Kg) 2080 PDM3173-2018 30/12/2018

39 TPS-HC15 3 (0.04÷ 15Kg) 2080 PDM3174-2018 30/12/2018

40 TPS-HC30 3 (0.1÷ 30Kg) 2080 PDM3175-2018 30/12/2018

41 GS-K6000AB 3 (0.02÷ 6Kg) 2080 PDM3176-2018 30/12/2018

42 V11P3 3 (0.01÷ 3Kg) 2080 PDM3177-2018 30/12/2018

43 V11P6 3 (0.02÷ 6Kg) 2080 PDM3178-2018 30/12/2018

44 V11P15 3 (0.04÷ 15Kg) 2080 PDM3179-2018 30/12/2018

45 V11P30 3 (0.1÷ 30Kg) 2080 PDM3180-2018 30/12/2018

                                                      CÁC LOẠI MẪU CÂN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
                 (Quyết Định Phê Duyệt Mẫu Cân Sản Xuất trong nước Do TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Cấp cho)

Tên Doanh nghiệp sản xuất được cấp chứng nhận phê duyệt mẫu 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

- Địa chỉ trụ sở chính: 57 Đường D1, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện Thoại : (028) 62.888.666 , 62.999.111 , 0886.999.111
- Fax : (028) 3512.7966                                                  
- Email : vo@canvina.com -  hcm@canvina.com 
- Web : www.canthinhphat.com - www.canthinhphat.com.vn

Tên doanh nghiệp sản xuất phương tiện đo là Cân Điện Tử được cấp bỏi tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ cấp duy nhất doanh nghiệp đứng tên trên phê duyệt mẫu, tất cả các chứng nhận phê duyệt mẫu này mà doanh nghiệp khác sử dụng sẽ bất hợp pháp nếu chưa được sự đồng ý của doanh nghiệp có tên trên phê duyệt mẫu.
- Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát có trụ sở chính tại số 57 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Điện thoại (028)62.888.666 chịu trách nhiệm sản xuất phương tiện đo phù hợp với mẫu đã phê duyệt, thực hiện các biện pháp, ngăn ngừa, phòng chống sự can thiệp làm thay đổi các đặt trưng kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo trong sử dụng.

STT

Tên phương tiện đo đã sản xuất

Cấp chính xác

Phạm vi đo

Số Quyết Định PDM

Ký Hiệu PDM

01

TPS150

3

(0.4 ÷ 150kg)

1728

PDM102-2009

02

TPS300

3

(1 ÷ 300kg)

1728

PDM103-2009

03

TPS2T

3

(10 ÷ 3000kg)

1728

PDM104-2009

04

TPS5T

3

(20 ÷ 5000kg)

1728

PDM105-2009

05

TPS60

3

(0.2 ÷ 60kg)

1214

PDM061-2010

06

TPS500

3

(5 ÷ 500kg)

1214

PDM062-2010

07

TPS1.5 Super SS

3

(4 ÷ 1500g)

1214

PDM063-2010

08

TPS3 Super SS

3

(1 ÷ 3000g)

1214

PDM064-2010

09

TPS6 Super SS

3

(2 ÷ 6000g)

1214

PDM065-2010

10

TPS60T3

3

(0.2 ÷ 60kg)

1937

PDM179-2011

11

TPS150T3

3

(0.4 ÷ 150kg)

1937

PDM180-2011

12

TPS300T3

3

(1 ÷ 300kg)

1937

PDM181-2011

13

TPS500T3

3

(2 ÷ 500kg)

1937

PDM182-2011

14

TPS60DH

3

(0.2 ÷ 60kg)

523

PDM047-2013

15

TPS150DH

3

(0.4 ÷ 150kg)

523

PDM048-2013

16

TPS300DH

3

(1 ÷ 300kg)

523

PDM049-2013

17

TPS500DH

3

(2 ÷ 500kg)

523

PDM050-2013

18

TPS3TS

3

(10÷ 3000g)

568

PDM052-2013

19

TPS6TS

3

(20÷ 6000g)

568

PDM053-2013

20

TPS15TS

3

(40÷ 15000g)

568

PDM054-2013

21

TPS15TS

3

(100÷ 30000g)

568

PDM055-2013

22

TPS100

3

(0.2÷ 100kg)

2688

PDM166-2013

23

JADAVER Super SS

3

(2÷ 600g)

2779

PDM160-2013

24

TPS45DH300

3

(1÷ 300kg)

3506

PDM233-2013

25

TPS80T-A9

3

(200÷ 80000kg)

130

PDM170-2016

26

TPS60-A9

3

(0.2 ÷ 60kg)

2167

PDM2549-2016

 27 TPS60T-Di28 3 (200÷ 60000kg)  467  PDM1668-2017

28 TPS1000 3 (10÷ 1000kg) 693 PDM1765-2017

29 TPS500 (10÷ 500kg) 693 PDM1766-2017

30 DIGI150 3 (0.4÷ 150kg) 693 PDM1767-2017

31 DIGI300 3 (1÷ 300kg) 693 PDM1768-2017

32 TPS200A12 3 (0.4÷ 200kg) 1635 PDM2861-2017

33 TPS300A12 3 (1÷ 300kg) 1635 PDM2862-2017

34 TPS60DIGI28SS 3 (0.2÷ 60kg) 1635 PDM2863-2017

35 TPS60T-ID226 3 (200÷ 60000kg) 1643 PDM2424-2018

36 TPS60WSS 3 (0.2÷ 60kg) 2116 PDM3187-2018

37 TPS150WSS 3 (0.4÷ 150kg) 2116 PDM3188-2018

38 TPS300WSS 3 (1÷ 300kg) 2116 PDM3189-2018

Công ty Cổ phần  Cân Điện Tử Thịnh Phát
Website: www.canthinhphat.com.vn và www.canthinhphat.com 
Lần cập nhật: thứ nhất
Thời gian cập nhật: giờ: 09 h00 ngày 14 tháng 12 năm 2018

Sản phẩm bán chạy
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7